Aktuality obce Lovčice 2014

13.12.2014

Prioritou obce v roce 2014 zůstala rekonstrukce havarijního stavu vodovodního řadu a výstavba kanalizačního sběrače a výtlaku odpadních vod. Tak velkou a finančně náročnou investiční akci jsme nebyli podobně jako v minulých letech schopni realizovat pouze z finančních prostředků obce, proto jsme opakovaně požádali o poskytnutí dotací.  K čerpání dotací jsme přistoupili opět tak, aby bylo co nejefektivnější a pro obec z hlediska spoluúčasti co nejekonomičtější. V zatáčce u Mariánkového jsme opravili vodovod, který byl v havarijním stavu.  Díky dotaci z Jihomoravského kraje v celkové výši 2 100 000 korun, kterou nám schválilo zastupitelstvo JMK v září 2014, mohla rekonstrukce havarijního stavu vodovodu pokračovat v dalších částech obce. To nám zajistilo z osmdesáti procent obnovu vodovodního řadu. Cílem projektu bylo zlepšit stávající kvalitu pitné vody a dále snížit podíl ztrát vodovodního systému. 
Důsledně jsme pokračovali v investicích a rozvoji obce z hlediska volnočasového vyžití, bezpečnosti a občanské vybavenosti. Dokončili jsme dostavbu chodníků U vodojemu a Na hrázi, kde byla dlouhodobě neřešena situace bezpečného pohybu chodců a bylo potřeba dobudovat chodník podél silnice 4301/III. Úsek po osazení zábradlím se stal plně funkčním a navázal tak na propojení chodníků hlavní silnice. 
Tento projekt byl rozpočtově naceněn na 1 230 000 korun, ale díky dobré spolupráci s pracovníky VPP Správy majetku obce, na které je možné čerpat finanční prostředky z evropských zdrojů, byl zrealizován za 350 000 korun.

Modernizací prošel I kulturní dům. Obnovili jsme parketovou podlahu, která byla v dezolátním stavu, natřeli jsme zábradlí a sloupy a zrekonstruovali sociální zařízení včetně bezbariérového přístupu. Na prostory byla poskytnuta dotace z Jihomoravského kraje v celkové výši 200 000 korun. Prostory nyní působí mnohem přívětivěji.
    
K rozvinutí kultury v obci se zastupitelstvo usneslo o rekonstrukci taneční plochy na malém hřišti. Plocha tak splňuje podmínky pro pořádání hromadných kulturních akcí za hudebního doprovodu. Dále byly opraveny sociální zařízení a kuchyň. Prostor malého hřiště je nyní reprezentativním areálem pro společenské využití i pro pořádání soukromých akcí.

Také se vybudovali autobusové zastávky na kopci a na dolním konci, kde byla zastávková stání vyměněna za moderní prosklené zastávky se zadním obložením dřevem. Naproti v parčíku byla postavena zděná zastávka včetně odpočinkové části pro cyklisty. Jihomoravský kraj poskytl na tuto investici 100 000 korun.
V jarních měsících jsme se zaměřili na výstavbu víceúčelového hřiště při ZŠ Lovčice, které bylo vybudováno vedle fotbalového hřiště a dnes slouží jako sportovně rekreační hřiště pro děti, mládež a občany naší obce. Velká iniciativa pro vznik víceúčelového hřiště přišla právě od dětí a žáků samotných, kteří postrádali venkovní prostranství pro sportovní vyžití. Na stavbu víceúčelového hřiště byla využita dotace z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 000 korun. Souběžně při této stavbě se postavily základy pro přípravu stavby šaten se zázemím pro sportovce a dětské hřiště. 
Součástí výstavby byla také modernizace areálu fotbalového hřiště, který mnoho dekád úspěšně sloužil jako veřejný prostor pro sportovní vyžití i příjemně strávené chvíle k podpoře domácího klubu FK Sokol Lovčice. Povrch i rozložení hřiště ale neodpovídaly jak z uživatelského, tak estetického hlediska. Kvalita povrchu byla narušena erozí a už neposkytovala dostatečně rovný podklad pro kvalitní a zároveň normovanou fotbalovou plochu. Na hřišti bylo nainstalováno automatické zavlažování a zasazena hřištní tráva tak, aby hřiště bylo připraveno na fotbalovou sezonu. Pro děti a jejich rodiče bylo dětské hřiště vybaveno herními sestavami a prvky.
Opravili jsme a zateplili hlavní budovu školy a vyměnili jsme okna v tělocvičně, uvnitř jsme opravili dvě třídy a sociální zařízení chlapců, částečně z dotace a částečně z rozpočtu obce. Zadali jsme vytvoření projektové dokumentace pro vybudování opěrných zdí hřbitova, jeho rozšíření, kolumbárium a severní příjezdovou komunikaci ke hřbitovu. 
Obec Lovčice se každým rokem podílela a snažila podporovat kulturní akce a místní spolky.  Na základě žádostí o dotace  jsme poskytli příspěvek Oblastní charitě Hodonín, Mysliveckému spolku Lovčice, Římskokatolické farnosti Lovčice, TJ FK Sokolu Lovčice, OS Jordánek, Habřékům Lovčice z.s., Klubu dětí a mládeže Lovčice….. 
 

Úvodní slovo

Pocházím z krásné vsi Lovčice nedaleko Kyjova, kde jsem se v roce 1979 narodil. Svému okresu a obci ale zůstávám věrný celý život. Dnes zde spolu se ženou vychováváme dva skvělé syny a já se již sedmým rokem věnuji zvelebování Lovčic z pozice starosty.

Několik let jsem působil jako ředitel stavební firmy. Obecní dění mi však vždy zůstávalo blízké. Chtěl jsem, aby Česká republika nabízela lidem kvalitní a aktivní život nejen ve městě, ale i na venkově.

Václav Tvrdý na Facebooku Václav Tvrdý na Twitteru Obec Lovčice IDS JMK ČSSD