Aktuality obce Lovčice 2016

9.12.2016

V roce 2016 V první řadě dokončit v plánovaném termínu nejvýznamnější stavbu v naší obci za několik posledních desetiletí, a to Kanalizaci „A“ výtlak odpadních vod. Jak víte, jedná se o stavbu odkanalizování obce přes čerpací stanici, která přečerpává odpadní vody do ždánické čističky. Kolaudace proběhla v prosinci 2016.  Položili jsme nové potrubí, vybudovali přípojky k rodinným domům a na několika místech i odlehčovací komory, které budou sloužit při větším naplnění vodou, např. při dešti, a zajistí odtečení přebytečné vody do potoka. Vybudovali jsme příjezdovou komunikaci k přečerpávající stanici a udělali řadu dalších kroků, které byly potřeba. Celkové náklady této stavby činily 54 426 384 Kč včetně 21% DPH. Ministerstvo zemědělství přispělo dotací 35 331 000 Kč, Jihomoravský kraj poskytl 10 000 000 Kč a obec Lovčice zaplatila zbývající spoluúčast 9 095 384 Kč. Tato stavba výrazně zvýšila kvalitu životního prostředí a úroveň občanské vybavenosti v Lovčicích. 
Realizace projektu Kanalizace pro obec znamenala hlavně to, že už nadále nebude muset žádat o povolení odboru životního prostředí k nakládání s odpadními vodami, které spočívá ve vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu obce do vodního toku Lovčický potok a Jordánek. Máme nižní náklady na vodné a stočné i díky obecnímu vodovodu a prameništi, jež je v naší správě a jež pravidelně udržujeme a rekonstruujeme. 
Jednou z priorit také bylo dát do sjízdného stavu místní komunikace zasažené výstavbou,  položit na ně nový asfaltový povrch v délce cca 2,5 km a opravit stávající obrubu včetně chodníčků. V některých místech, kde byly nutné opravy, např. pod prostřední zastávkou a na křižovatce u bývalé autodílny směrem do Záhumení a na Trávníkách, jsme po rekonstrukci kanalizace a vody dokončili chodníky.
Další úpravou v obci byla obnova dopravního značení, které jsme nechali dle nového dopravního pasportu zrealizovat, a v měsíci únoru bylo vše podle pasportu, které muselo být odsouhlasené Policií ČR. Při dodržování tohoto dopravního značení bude zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu v obci.
Zahájili jsme opravu a modernizaci hřbitova Lovčice. Začala první etapa, na kterou nám byla přidělena dotace ministerstva zemědělství ve výši 700 000 Kč. Z horní strany ze silnice se vybudovaly základy a opěrné zdi, které budou držet místní komunikaci, aby v budoucnu zeď neujížděla k hrobovým místům. Od pohledové strany byly zdi obloženy umělým kamenem, který se v dalších etapách bude používat na oplocení, aby byl vzhled po obvodu hřbitova jednotný. 

Velmi se pokročilo při vyřizování 11 stavebních míst v části obce Padělky, kde se připravovala výstavba rodinných domů. Co se týče zástavby rodinných domů Padělky, obec Lovčice nechala vypracovat geometrický plán na rozparcelování stavebních míst, na které již vypsala záměr o prodeji. Vybudování inženýrských sítí je plánováno na jaro 2017. Obec také řešila projekt na inženýrské sítě pro zástavbu rodinných domů v lokalitě u fotbalového hřiště. Začátek realizace projektu je také očekáván na jarní měsíce 2017.
O letních prázdninách 2016 jsme opravili kuchyň v ZŠ a MŠ Lovčice. Využili jsme dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 175 000 Kč a kompletně jsme zrekonstruovali elektroinstalace, topení, omítky, vymalovali jsme, pořídili nové obklady a dlažbu včetně podlah. Nutnou rekonstrukcí dále prošla šatna a mateřská škola, do kterých byly přivedeny nové rozvody elektřiny. Ve dvorním traktu ZŠ a MŠ jsme realizovali zemní úpravy a obnovili chodníčky, které byly po opravě střechy a zateplení fasády v nepoužitém stavu, k tomu se provedla úprava i přední části u vstupu do školy a obruby kolem zahrádky.
Sklad Lovčice, který byl v havarijním stavu a obec jej původně chtěla opravit, byl vzhledem k velké poruše konstrukce zbořen a místo něj byla postavena nová montovaná hala z pozinkovaného plechu. Proto obec Lovčice zažádala JMK o změnu akce z neinvestiční na investiční ve výši 200 000 Kč a zrealizovala stavbu haly v listopadu 2016. 
Také kulturní dům doznal změn. V jeho zadní části se dokončila rekonstrukce místností, od podlahy až po strop, které jsou nyní používány jako sklad a místnost pro zájmové činnosti, muzikanty a jiné kulturně společenské záležitosti.
Stavebním úřadem byl povolen projekt pro stavbu hřbitova, která je naplánována ve čtyřech etapách. Bude se jednat o kompletní nové zdivo včetně základů, oplocení a rozšíření u příjezdové severní brány, kde je plánované kolumbárium (cca 30 ks). Od jižní strany příchozí cesty se počítá s rozšířením o dvě řady hrobů s novým přístupovým chodníkem. Na vrchní, západní straně budou vybudovány nové opěrné zdi a dojde k rozšíření hrobových míst, které budou ve výškově odstupňovaných terasách a samozřejmě zpřístupněny chodníky. 
 

Úvodní slovo

Pocházím z krásné vsi Lovčice nedaleko Kyjova, kde jsem se v roce 1979 narodil. Svému okresu a obci ale zůstávám věrný celý život. Dnes zde spolu se ženou vychováváme dva skvělé syny a já se již sedmým rokem věnuji zvelebování Lovčic z pozice starosty.

Několik let jsem působil jako ředitel stavební firmy. Obecní dění mi však vždy zůstávalo blízké. Chtěl jsem, aby Česká republika nabízela lidem kvalitní a aktivní život nejen ve městě, ale i na venkově.

Václav Tvrdý na Facebooku Václav Tvrdý na Twitteru Obec Lovčice IDS JMK ČSSD